OP-zaloha

1. Všeobecné ustanovenia 

  • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a spoločnosťou EULift s.r.o., sídlom Ružová 192/60, 924 00 Galanta, IČO: 35 724 871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 15301/B, email: obchod@paletaky.sk (ďalej len „predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke paletaky.sk.
  • Kontaktné údaje predávajúceho: EULift s.r.o., Ružová 192/60, 924 00 Galanta, IČO: 35 724 871, DIČ: 2021350067, IČ DPH: SK 2021350067
  • Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.
  • Obchodné podmienky  sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – podnikateľom na strane druhej s výnimkou tých častí obchodných podmienok, ktoré sa týkajú ochrany práv spotrebiteľov a ochrany osobných údajov. Vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.
 1.  
  • Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523

 

2. Vymedzenie pojmov

  • Spotrebiteľská kúpna zmluva , je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.
  • Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim – podnikateľom.
  • Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (e-mail, telefón, fax). Zmluva je uzatvorená na základe elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a dodaním tovaru zo strany predávajúceho buď priamo alebo prostredníctvom tretích osôb (dopravcov).
  • Tovarom sa rozumie predmet kúpnej zmluvy. Ponuka tovarov predávajúceho je zverejnená na jeho webovej stránke paletaky.sk.
  • Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenu tohto tovaru. Objednávka môže byť zaslaná aj na email, fax, poštou prípadne telefonicky.
  • Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
  • Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  • Kupujúci – podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v rámci svojho podnikania za účelom jeho ďalšieho predaja či obchodovania s ním.

 

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  • Návrhom na uzatvorenie zmluvy je odoslanie objednávky tovaru, ponúkaného na internetovej stránke paletaky.sk, kupujúcim predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim a záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim.
  • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky, objednávky zaslanej na email, fax, poštou, telefonicky  je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať v prípade spotrebiteľa meno kupujúceho,  adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie, ak nie je totožná s adresou bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, musí každá objednávka obsahovať obchodné meno osoby, adresu sídla alebo miesta podnikania, ktorá je zároveň fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie pokiaľ nie je totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ,  IČ pre DPH (v prípade ak je zákazník platcom DPH) alebo iné označenie tovaru, počet kusov tovaru, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.
  • Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu, na e-mailovú adresu zadanú ako súčasť jeho kontaktných údajov, odoslané potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému (v prípade ak kupujúcemu takýto e-mail nepríde, stala sa chyba a v takom prípade nás prosím kontaktuje e-mailom alebo telefonicky). Potvrdenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  • Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“, ktoré obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o termíne expedovania objednávky a dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom prípadne iné údaje.
  • Predávajúci je akceptáciou objednávky zaviazaný objednaný tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúci je zaviazaný dodaný tovar  prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do okamihu jej expedovania, o ktorom je vopred informovaný.
  • Objednávku je možné stornovať písomnou formou, elektronicky, prípadne telefonicky. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením oznámenia predávajúceho o akceptovaní stornovania objednávky kupujúcemu. V prípade požadovania atypických úprav objednaného tovaru zo strany kupujúceho alebo v prípade množstva objednaného tovaru kupujúcim, ktoré presahuje bežne objednávané množstvo tovaru nie je možné objednávku zrušiť bez poplatku.
  • Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť

 

4. Kúpna cena, platobné a dodacie podmienky

  • Ceny jednotlivých tovarov sú uvádzané v eurách, pričom sú uvedené tak s Dph ako aj bez Dph. Ku kúpnej cene je potrebné pripočítať náklady na doručenie tovaru a balenie tovaru, ktoré budú vyčíslené v objednávkovom formulári.
  • Konečná cena tovaru je uvádzaná v  akceptácii objednávky, ktorá zahŕňa všetky dane a poplatky (balné, poštovné…), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, montáž ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
  • Ak je kúpna cena tovaru uvedená v akceptácií objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená na webovej stránke predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
  • Zvýhodnené ceny a ponuky tovaru sú vždy zreteľne označené symbolom „akcia“, „výpredaj“ a podobne. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
  • Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru
  • na dobierku pri doručení tovaru
  • vopred bezhotovostným prevodom na účet – predfaktúrou – kupujúcemu budú zaslané podklady k platbe na ním uvedený e-mail a tovar bude kupujúcemu odoslaný po zaúčtovaní platby v informačnom systéme predávajúceho
  • prostredníctvom online prevodu cez internetové bankovníctvo.
  • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
  • Spôsob dodania, resp. doručenia tovaru zabezpečujeme prostredníctvom zásielkovej spoločnosti alebo Slovenskej pošty. Pre doručenie tovaru zásielkovou spoločnosťou odporúčame uvádzať ako adresu doručenia miesto, kde ste počas pracovného dňa zastihnuteľná/ý, nakoľko kuriér doručuje zásielky spravidla  v bežnom pracovnom čase.
  • Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  • Dodacie miesto je adresa určená kupujúcim ako miesto na odovzdanie a prevzatie tovaru, ktorá je na území Slovenskej republiky.
  • Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád obalu zistených v súvislosti s prepravou alebo tovarom, je kupujúci povinný tieto vady uplatniť priamo u zamestnanca zásielkovej spoločnosti pri preberaní zásielky a oznámiť ich bez zbytočného odkladu predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak kupujúci zistí narušenie obalu či zásielky po neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov predpokladá sa, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení tovaru zistiteľných už pri prevzatí tovaru nie je možné prihliadať a tieto nebudú uznané.

 

5. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

  • Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, lehote, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu,
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR.
  • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
   Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
  • Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
  • Kupujúci je povinný:
  • prevziať objednaný a dodaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

6. Záručné podmienky

  • Predávajúci poskytuje na dodávané výrobky záruku za akosť v rozsahu technických parametrov stanovených technickými podmienkami výrobcu a v súlade s príslušnými normami v lehote 12 až 24 mesiacov od dátumu výroby , podľa typu a druhu výrobku ako aj charakteru právneho vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, je záručná lehota 24 mesiacov. V prípade ak je kupujúcim podnikateľ, je záručná lehota 12 mesiacov.  K riadnemu uplatnenie záruky je nutné, aby výrobky boli používané v súlade s príslušnými postupmi a technickou dokumentáciou dodávanou spolu s výrobkami (prípadne informáciami uvedenými na informačnom štítku na výrobku). Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vyplývajú z nesprávnej či nepresné špecifikácie objednaných výrobkov kupujúcim (vrátane nepresné či chýbajúce informáciu o spôsobe použitia výrobkov kupujúcim).
  • Oprávnené nároky z vád výrobkov uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Nároky z vád výrobkov musia byť uplatnené v záručnej dobe, bez zbytočného odkladu, inak zanikajú. Reklamácia sa uplatňuje písomne a musí obsahovať presnú špecifikáciu výrobku aj chyby. Predávajúci rozhodne o riešení reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní po vykonaní prehliadky reklamovaného výrobku. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady, primeraná druhu výrobku. Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa rozhodnutia o riešení reklamácie. Existencia i oprávnených dôvodov na reklamáciu nezbavuje kupujúceho povinnosti dodržať všetky svoje povinnosti vrátane platobných povinností. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na svoje náklady predávajúcemu a na svoje náklady ho aj odviezť po ukončení reklamačného konania.
  • Adresa pre doručovanie a vyzdvihovaní reklamácií: EULift s.r.o., Ružová 192/60, 924 00 Galanta.
  • Všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim sa budú riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že sa strany nedohodnú, sporné otázky budú riešené podľa príslušných platných predpisov.
  • Práva zo zodpovednosti za vady tovaru pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  • Záruku nemožno uznať najmä v prípadoch, ak je tovar reklamovaný po uplynutí záručnej doby, došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste, tovar na reklamáciu nie je dodaný s originálnym dokladom o kúpe, tovar je bežne opotrebovaný, mechanicky poškodený, bol neodborne inštalovaný, upravovaný alebo opravovaný, tovar bol používaný v rozpore s bežným účelom jeho použitia alebo v rozpore s návodom na použitie, tovar bol poškodený živlami, tovar má vadu, kvôli ktorej bola dojednaná jeho nižšia cena a pod..
  • Kupujúci je povinný sa zoznámiť s návodom na montáž alebo používanie zakúpeného výrobku pred jeho použitím. Návody na obsluhu alebo montáž sú priamo pri tovare. V prípade, že by návod k tovaru nebol k dispozícii pri tovare, Predávajúci zašle návod Kupujúcemu na vyžiadanie.

 

7. Reklamácia a jej uplatnenie

  • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho čiastočného alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
  • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a s tým súvisiacimi právnymi prepismi, a z kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
  • Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.
  • Predávajúci nepreberá reklamovaný alebo vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Predávajúci na vlastné náklady zaistí spätnú dopravu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy.
  • Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  predávajúceho. Spolu s uplatnenou reklamáciou je kupujúci povinný na účely reklamačného konania odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený.
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby táto bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci aj pri odstrániteľnej vade, ktorá sa vyskytla opätovne, alebo pri väčšom počte vád, pre ktoré nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  • Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát a za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  • Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov podľa Občianskeho zákonníka a 12 mesiacov podľa Obchodného zákonníka – ak nie je nižšie u konkrétneho tovaru špecifikované inak. Záruka bazárového tovaru je 6 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená v záručnom liste inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
  • Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  • Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho podobu/vzor umiestni na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
  • Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e-mail, telefón), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
  • Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky, a to doručí reklamačný formulár predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom), a doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva.
  • Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie originál dokladu o kúpe preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho
  • Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady kupujúceho do sídla spoločnosti predávajúceho.
  • Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
  • V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len „neoprávnená reklamácia“), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len „náklady z neoprávnenej reklamácie“), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.
  • Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.
  • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
  • uplynutím záručnej doby tovaru.
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
  • prirodzenému prostrediu.
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
  • neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  • Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

 

8. Odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy

  • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade ak sa spotrebiteľom objednaný tovar v jednej objednávke dodáva oddelene, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese EULift s.r.o., sídlom Ružová 192/60, 924 00 Galanta, IČO: 35 724 871, email: obchod@paletaky.sk, t.č. +421 905 473 999
  • Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy zverejnený na internetovej stránke predávajúceho alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy zaslané poštou, emailom alebo elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.paletaky.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

   

9. Dôsledky odstúpenia od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy

  • Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť poskytnuté plnenia, t.j. predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu vrátane poštovného a kupujúci vráti predávajúcemu nepoškodený tovar. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, nie však skôr ako nám bude doručený vrátený tovar späť na našu adresu alebo predložený doklad preukazujúci zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  • Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  • Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 50 EUR.
  • Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  • V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, hodnotu jeho opotrebenia, poškodenia, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).
  • Kupujúci nie je oprávnený podľa bodu 1) tohto článku obchodných podmienok, t.j. bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:
  • keď predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
  • ide o tovar upravený potrebám kupujúceho na jeho žiadosť,
  • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre spotrebiteľa),
  • ide o tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný alebo tovar čiastočne spotrebovaný).
   • Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom termíne dodania alebo náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

   

10. Alternatívne riešenie sporov 

  • Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory cezhraničné“, j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
  • Ak sa spotrebiteľ domnieva, že došlo k porušeniu jeho spotrebiteľské práva musí sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade ak žiadosť bude zamietnutá alebo ak sa kupujúci do 30 dní k žiadosti nevyjadrí, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Tento návrh môže spotrebiteľ podať do jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.
  • Spotrebiteľ podáva tento návrh písomne alebo elektronicky tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorými sú napr. SOI – Slovenská obchodná inšpekcia.
  • Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
  • Pravidlá riešenia alternatívnych sporov nájdete na stránke SOI http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

11. Ochrana osobných údajov

  • Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho  predávajúci spracuje výlučne za účelom spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru kupujúcemu v zmysle § 10 ods. 3 písm. d) uvedeného zákona. Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, t.j. kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejní a neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v poštovom styku.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje ani neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe.

 

12. Záverečné ustanovenia

  • Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke paletaky.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je akceptovateľná aj v prípade odstúpenia od zmluvy.

   

 

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.9.2017.     

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík
X